Adicionar suporte a AppImage no Ubuntu 22.04 LTS🟠 Comandos para adicionar suporte a AppImage.
🔵 sudo apt update
🟣 digite sua senha
🔵 sudo apt install libfuse2

🔴 Comandos opcionais que só tem haver com o projeto do canal e jogos i386.

🟠 Comandos para adicionar Dependências para jogos i386 em AppImage Ubuntu 22.04 LTS
🔵
sudo apt install sed x11-utils libvulkan-dev libx11-data libc6:i386 libsdl2-2.0-0:i386 libsdl2-gfx-1.0-0:i386 libsdl2-image-2.0-0:i386 libsdl2-ttf-2.0-0:i386 libxxf86vm1:i386 libxcb-xf86dri0:i386 libxdamage1:i386 libgssapi-krb5-2:i386 libegl1-mesa:i386 libgles2-mesa:i386 libglu1-mesa:i386 libglapi-mesa:i386 libgl1:i386 libgl1-mesa-dri:i386 libglx-mesa0:i386 libwayland-egl1-mesa:i386 libvulkan1:i386 mesa-vulkan-drivers:i386 libxrandr2:i386 libwayland-client0:i386 libxext6:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libcanberra-pulse:i386 libx11-xcb1:i386 libx11-6:i386 libjack-jackd2-0:i386 libvisual-0.4-0:i386 libfreetype6:i386 gstreamer1.0-pulseaudio:i386 libasound2:i386 libglib2.0-0:i386 libgphoto2-6:i386 libasound2-plugins:i386 libgstreamer-plugins-base1.0-0:i386 liblcms2-2:i386 libmpg123-0:i386 libopenal1:i386 libpcap0.8:i386 libfontconfig1:i386 libosmesa6:i386 libsdl2-2.0-0:i386 libxcomposite1:i386 libfontconfig1:i386 libasn1-8-heimdal:i386 libavahi-client3:i386 libavahi-common-data:i386 libexif12:i386 libheimntlm0-heimdal:i386 libhx509-5-heimdal:i386 libieee1284-3:i386 libjbig0:i386 libk5crypto3:i386 libkeyutils1:i386 libkrb5-26-heimdal:i386 libkrb5support0:i386 libsasl2-2:i386 libsasl2-modules:i386 libsasl2-modules-db:i386 libsqlite3-0:i386 libusb-1.0-0:i386 libv4lconvert0:i386 libwayland-cursor0:i386 libpulse0:i386 libwind0-heimdal:i386 libxpm4:i386 libunwind8:i386 libxml2:i386 zlib1g:i386 libcapi20-3:i386 libcups2:i386 libodbc1:i386 libsane1:i386 libv4l-0:i386 libxslt1.1:i386 libxtst6:i386 libjpeg-turbo8:i386 libxi6:i386 gstreamer1.0-gl:i386 libgstreamer-gl1.0-0:i386 gstreamer1.0-plugins-ugly:i386 mesa-vdpau-drivers:i386 libjpeg62:i386 libva2:i386 libspeex1:i386 libva-drm2:i386 libpangocairo-1.0-0:i386 libncurses6:i386 libncurses5:i386 libvkd3d1 libldap-2.5-0:i386 libssl3:i386 libwebp7:i386 ocl-icd-libopencl1:i386

🟠 Comandos para adicionar Dependências para jogos i386 AppImage Ubuntu 20.04,21.04 LTS
🔵
sudo apt install sed x11-utils libvulkan-dev libx11-data libc6:i386 libsdl2-2.0-0:i386 libsdl2-gfx-1.0-0:i386 libsdl2-image-2.0-0:i386 libsdl2-ttf-2.0-0:i386 libxxf86vm1:i386 libxcb-xf86dri0:i386 libxdamage1:i386 libgssapi-krb5-2:i386 libegl1-mesa:i386 libgles2-mesa:i386 libglu1-mesa:i386 libglapi-mesa:i386 libgl1:i386 libgl1-mesa-dri:i386 libglx-mesa0:i386 libwayland-egl1-mesa:i386 libvulkan1:i386 mesa-vulkan-drivers:i386 libxrandr2:i386 libwayland-client0:i386 libxext6:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libcanberra-pulse:i386 libx11-xcb1:i386 libx11-6:i386 libjack-jackd2-0:i386 libvisual-0.4-0:i386 libfreetype6:i386 gstreamer1.0-pulseaudio:i386 libasound2:i386 libglib2.0-0:i386 libgphoto2-6:i386 libasound2-plugins:i386 libgstreamer-plugins-base1.0-0:i386 liblcms2-2:i386 libmpg123-0:i386 libopenal1:i386 libpcap0.8:i386 libfontconfig1:i386 libosmesa6:i386 libsdl2-2.0-0:i386 libxcomposite1:i386 libfontconfig1:i386 libasn1-8-heimdal:i386 libavahi-client3:i386 libavahi-common-data:i386 libexif12:i386 libheimntlm0-heimdal:i386 libhx509-5-heimdal:i386 libieee1284-3:i386 libjbig0:i386 libk5crypto3:i386 libkeyutils1:i386 libkrb5-26-heimdal:i386 libkrb5support0:i386 libsasl2-2:i386 libsasl2-modules:i386 libsasl2-modules-db:i386 libsqlite3-0:i386 libusb-1.0-0:i386 libv4lconvert0:i386 libwayland-cursor0:i386 libpulse0:i386 libwind0-heimdal:i386 libxpm4:i386 libunwind8:i386 libxml2:i386 zlib1g:i386 libcapi20-3:i386 libcups2:i386 libodbc1:i386 libsane1:i386 libv4l-0:i386 libxslt1.1:i386 libxtst6:i386 libjpeg-turbo8:i386 libxi6:i386 gstreamer1.0-gl:i386 libgstreamer-gl1.0-0:i386 gstreamer1.0-plugins-ugly:i386 mesa-vdpau-drivers:i386 libjpeg62:i386 libva2:i386 libspeex1:i386 libva-drm2:i386 libpangocairo-1.0-0:i386 libncurses6:i386 libncurses5:i386 libssl1.1:i386 libwebp6:i386 libidn11:i386 libldap-2.4-2:i386 libvkd3d1 ocl-icd-libopencl1:i386

Novíssimo grupo do Telegram.
Link da bagaça . Voltamoooooos
https://t.me/+92n67CLlh5A4NjNh

Likes – 25, Dislikes –

source